Info omtrent de gegevensbescherming van de patiënt

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over de patiënt nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om u mee te delen welke gegevens we van de patiënt verzamelen en wat we daarmee precies doen.

We verzamelen volgende gegevens over de patiënt:

–          Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van de wettelijke vertegenwoordiger);

–          Mutualiteit

–          Gegevens over de patiënt zijn/haar gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)

–          Gegevens over de patiënt zijn/haar familieleden, enkel indien dit relevant is voor de kinesitherapeutische behandeling

–          Gegevens over opleiding en vorming

–          Eventueel geluids- of beeldopnames

–          Eventueel financiële gegevens

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om adequate en kwaliteitsvolle kinesitherapeutische zorg te kunnen verlenen, om onze kinesitherapeutische prestaties te kunnen aanrekenen en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen. De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen de patiënt en ons als therapeut bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om de patiënt zijn/haar vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.  Gegevens over de patiënt zijn/haar gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om hem/haar kinesitherapeutische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. Wanneer we de patiënt zijn/haar gegevens verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over de patiënt hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

–          Indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met uw wettelijke vertegenwoordiger, …), of

–          Indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of

–          Voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)

–          Wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

We zijn verplicht om uw dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we deze gegevens 30 jaar bewaren.

Zijn er specifieke rechten die u kan uitoefenen over de gegevens die we van u bewaren?

Als patiënt kan u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van u bewaren. Zo heeft u recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van u bewaren. Indien u uw dossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan u daartoe een schriftelijk verzoek aan uw behandelende kinesitherapeut richten. Tevens heeft u het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren. Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan u die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien u een klacht heeft specifiek over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van uw gegevens in het kinesitherapeutische patiëntendossier is uw behandelende kinesitherapeut, die alle gegevens in het dossier noteert.

Contact

Groepspraktijk PAREL Lier
Pannenhuisstraat 339, 2500 Lier
(bereikbaarheid)

03/488 18 30
info@parel-lier.be

Naar boven